Odd Inge Storli, en av grunnleggerne av Grunnlovspartiet, kommer med hjelp til utforming av svar til energiselskaper som truer med å ta strømmen deres dersom man ikke går med på installering av denne helseskadelig AMS-måleren. Les her: 
 
Det er en del som trues med stenging av strøm for tiden. Her er et forslag som kan sendes inn. Til (nettselskap)
 
Jeg (navn) motsetter meg stenging med begrunnelse i at nettselskapet ikke har hjemmel i verken lov eller forskrift til å hevde at det foreligger vesentlige mislighold fra sluttbruker. Undertegnede kan dessverre ikke forholde seg til nettselskapets subjektive mening og selektive tolkning.
 
Viser til varsel om stenging og meddeler følgende. Undertegnede nekter ikke nettselskap tilgang til utstyr eller at nettselskapet bestemmer type målerutstyr.
 
Men utstyret må ikke være i konflikt med andre lover og regler som påvirker forholdet mellom sluttbruker og nettselskap. AMS-smartmåler med eller uten sender, bryter med undertegnedes menneskerettigheter samt standard nettleieavtale når det kommer til helse og personvern.
 
Videre er tillegget i form av ekstrabetaling for de som ikke ikke har AMS med sender et lovstridig kostnad grunnet at nettselskapets arbeidsinstruks ligger fast i forskrift og er av samme beskrivelse som ligger til grunn for krav om ekstra betaling.
 
Denne ekstrakostnaden kreves herved tilbakeført fra første gang dette ble påført regningen.
 
Det pågår i skrivende stund aktivt arbeid som jobber for å klargjøre dette. Og det bes om at nettselskapet demper sin oppførsel og ikke fremstår som at de drives som et organ med trusler som virkemidler for at folk ikke skal hevde sine rettigheter etter Norges høyeste rettskilde. Som forøvrig ikke synes være hensyntatt i utviklingsprosessen med AMS-systemet.
 
Skulle nettselskapet tross dette stenge strømmen er dette å regne som et varsel og krav om ertstatning for tap av strøm etter leveringsplikt.
 
Dette er en begrunnelse som ikke er åpenbar grunnløs, tross at strålemyndigheter og NVE på sitt vis støtter nettselskapet. Sluttbrukere har ikke et kundeforhold til disse. Og derfor er det ikke korrekt å be kunder henvende seg til disse organene. NVE og evt andre er det nettselskapet som skal forholde seg til og ikke sluttbruker.
 
El-klagenemda er heller ingen domstol som kan avgjøre juridiske spørsmål som ikke sammenfaller med gjeldende lover eller forskrifter. Vil også minne om at tidligere dom av tingrett angående gebyr med medhold til nettselskap ikke har hensyntatt korrekt dokumentasjon. I tillegg er tingrettens dommer i saken utpekt av regjering. Og dermed bryter dette med maktfordelingsprinsippet og dommen må anses som en nullitet på flere punkter.
 
Det er forstått at AMS-systemet er en villet handling fra storting og regjeringshold. Men storting og regjering står ikke i noen særposisjon til å endre eller dispensere seg selv fra grunnlovens prinsipper og traktater de er forpliktet til å sikre av de grunnsettinger som fremmes av Grunnloven. Det samme gjelder Nettselskap. Sluttbruker er ikke forpliktet til å godta et styringssystem med overvåkingsmulighet. Hva angår nettselskapets plikter må nettselskapet ta opp med myndighetene. Og de eventuelle bøter eller gebyr Nettselskapet måtte få er ikke sluttbrukers ansvar. All fortsettelse av lovstridigheter og press fra nettselskap er å anse som hensynsløs adferd og brudd på gjeldende lover og regler.
 

Odd Inge Storli, Grunnlovspartiet.

Vennligst hilsen

 
(navn)
 
Sluttbruker

Pin It on Pinterest

Share This