Dette brevet sendte et av våre medlemmer til sin nettleverandør, Skagerak nett. Les hele brevet her, og kopier gjerne. Vi anbefaler alle å klage på gebyret og nekte og betale. Vi er allerede mange, og står sterkere jo flere vi blir!

 

Til Skagerak Energi

Viser til deres brev av 4. januar 2019, og ønsker med dette å klage på den varslede økte nettleia på kr. 2370,- pr. år. Opplyser også om at jeg kommer til å nekte å betale gebyret. For å bruke deres egen resonnement: de milliardene hele AMS-prosjektet har kosta burde IKKE ha blitt belasta meg ettersom jeg beholder min gamle måler. Under følger min begrunnelse for å nekte både AMS og ekstragebyret.

I henhold til standard nettleieavtale opplyses det at nettselskapet bestemmer type måler og at nettselskapet skal ha fri tilgang til utstyret. Men type måler må ikke komme i konflikt med avtaler, og andre lovbestemmelser.

Grunnloven gir klare føringer og er Norges øverste rettskilde. Dette betyr at energilovene og forskrifter er grunnlovsstridig så lenge de knytter AMS-systemet inn i sine paragrafer og må derfor anses som nulliteter. De må således vike for grunnlovens bestemmelser om helse og personvern. Det er særs merkverdig at DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og norske myndigheter med «sikkerhet» mener dette systemet verken er farlig eller ulovlig. Spesielt når ICNIRP («forskningsorganet» myndighetene forholder seg til) fraskriver seg ansvar og mener nasjoner og selskap selv må ta ansvar om de vil følge ICNIRPS retningslinjer.

Standard nettleieavtales § 3 Personopplysninger. Ved inngåelse av standard nettleieavtale kan nettselskapet kreve identifikasjon av nettkunden, med opplysninger om nettkundens fullstendige navn, fødselsdato/foretaksnummer, nåværende og tidligere bosteds/næringsadresse, m.v. Nettselskapet har også rett til å kreve opplysninger om forbruksdata, herunder opplysninger om anlegget helt eller delvis er tenkt brukt til bolig-, fritids- eller næringsformål. Dersom anlegget hovedsakelig brukes til næringsvirksomhet, kan nettselskapet kreve at det inngås egen avtale for næringsvirksomheten.

AMS-smartmåler innehar funksjoner som kan innhente personopplysninger utover det avtalen gir tilgang til. Videre ligger det ingen lovhjemmel til at nettselskapet skal ha noen personopplysninger om sluttbrukers helse. Det synes ikke i henhold til lov at NVE heller kan kreve dette. NVEs pålegg til nettselskap er sterkt tilknyttet EU-direktiv som på sikt er ment å tilpasse energimarkedet i henhold til EU. I henhold til grunnloven og annet regelverk synes det rart at NVE kan pålegge nettselskap å ta i bruk AMS/smartmåler, da dette pålegget ikke er hjemlet i lov.

Grunnloven § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. Ved bruk av AMS-smartmåler kommuniseres personopplysninger gjeldende privatliv og familieliv i den grad at det kan kartlegges. Dette er et brudd på privatlivet og kommunikasjon dersom det ikke samtykkes. Og kan derfor av nettselskapet eller NVE ikke påtvinges sluttbruker.

Menneskerettighetenes artikkel 12: “Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.” Til info har Nederland konkludert med at AMS er i strid med denne menneskerettighetskonvensjonen, og AMS er derfor gjort frivillig. Flere stater i USA har det siste året gått bort fra planene om AMS grunnet mangelen på kundefordeler. Det fremheves problematisering rundt personvern, biologisk harme, brann og hacking/sikkerhetsutfordringer (blant andre Kentucky, Massachusetts, New mexico og Virginia).

Grunnloven § 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Det foreligger, til tross for DSA sine uttalelser, faglig dissens gjeldende stråling. Og derfor blir grunnlovens § 112 gjeldende med tanke på helse. Det er kjent at nyere forskning rundt helseproblematikk knyttet til AMS er sendt til nettselskap og øvrige myndigheter. At nettselskap og øvrige myndigheter ikke tar dette innover seg bryter med føre var-prinsippet og kan føre til store negative innvirkninger på folks helse. Mer enn 230 forskere fra mer enn 40 land har uttrykt «alvorlig bekymring» når det gjelder den allestedsnærværende og økende eksponeringen for EMF forårsaket av elektrisk og trådløs teknologi.

Produktansvarsloven. Loven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. Herunder alle slags varer og løsøre hva enten det er naturprodukt eller industriprodukt, råvare eller ferdigprodukt, delprodukt eller hovedprodukt, også om produktet er innføyd i annet løsøre eller i fast eiendom. «Produkt» omfatter også elektrisitet. Det må allerede være klart både for NVE og nettselskap at AMS/smartmåler må være et ulovlig produkt og medfører sterke vesentlige ulemper. Og skulle aldri ha vært på markedet. Ettersom dette produktet er i sterk konflikt med standard nettleieavtale, Norges grunnlov osv. vil det heller ikke være anledning til å sanksjonere sluttbruker med ekstra gebyr for ev. merarbeid dette måtte påføre nettselskapet.

Jeg ber om at dere besvarer dette brevet med at det er mottatt og lest. Dersom det ikke besvares innen 14 dager fra sendelsesdato, anses det som at dere har akseptert min klage og at jeg ikke trenger å betale økt nettleie for kunder uten AMS-måler på kr. 2370 pr. år. Hvis dere likevel skulle mene i mot, ber jeg om at dere fremskaffer adekvat dokumentasjon på at av AMS/smartmåler er hjemlet i lov og at det er et lovlig produkt som ikke strider mot det som er påpekt over. Det vil IKKE være tilstrekkelig å henvise til pålegg fra NVE. NVE er Staten, mens nettleieavtalen er en PRIVATRETTSLIG AVTALE mellom dere og meg, som DERE er ansvarlige for.                                      

 

Pin It on Pinterest

Share This