Nettselskapene kan ikke stenge strømmen til kunder som nekter smartmåler med innsigelser som ikke er “åpenbart grunnløse”.

Det er den forenklede konklusjonen i utredningen som nå foreligger fra Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal.

NB: Denne første utredningen har kostet ca 50.000 kroner. Vi har med andre ord fortsatt igjen 130.000 kroner av de innsamlede midler  til to oppfølgende delutredninger. Mer informasjon om disse kommer i løpet av kort tid.

Notatet er ved første øyekast hyggelig lesning, men det tar naturligvis tid å absorbere alt.
Vi anbefaler alle å lese hele notatet selv.

Nedenfor følger utdrag og konklusjon. Vi har uthevet de vesentlige formuleringene.

 


2 Oppsummering og konklusjon

Problemstillingen i vår sak synes ikke å ha vært nærmere utredet av myndighetene da plikten til å installere AMS-målere ble vedtatt. Vi har nedenfor foretatt en rettslig vurdering opp mot relevante lover og forskrifter, samt analysert lovforarbeidene og aktuell juridisk litteratur.

Spørsmålet er ikke avklart i rettspraksis, noe som er naturlig ettersom spørsmålet ikke er kommet fullt ut på spissen ennå.

For å kunne iverksette stenging av strømmen kreves det for det første at nektelse av å installere en
smartmåler/AMS-måler representerer et “vesentlig kontraktsbrudd” i relasjon til avtaleforholdet med
nettselskapet.

Men selv da kan ikke stenging skje, dersom forbrukerkunden fremmer innsigelser som ikke er “åpenbart grunnløse”.

Vi mener at rettskildebilde og de faktiske forhold vi har fått dokumentert fra vår oppdragsgiver tilsier at det å nekte nettselskapet adgang til måleutstyret utgjør et kontraktsbrudd. Det er adskillig mer tvilsomt om kontraktsbruddet kan kategoriseres som “vesentlig” og dermed gi rett for nettselskap til å stenge strømmen.

Det kan argumenteres for begge løsninger, men antagelig vil en domstol komme til at det å nekte nettselskapet å utføre en myndighetspålagt utskiftning, innebærer et “vesentlig kontraktsbrudd” og dermed en rett til å stenge strømmen.

Imidlertid konkluderer vi med at en kundes innsigelse mot stengingsgrunnlaget, der denne begrunnes med f.eks. frykt for økt strålefare og dermed økt helse- og miljørisiko (sett i forhold til den måler kunden har i dag ) neppe kan kategoriseres som “åpenbart grunnløs”.
Dette tilsier at nettselskapet likevel ikke kan stenge av strømmen….

Les hele notatet her:

Notat-vedrørende-hjemmel-for-stenging-av-strøm

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder STOPPsmartmålerne

Pin It on Pinterest

Share This